DK首かけラベル 清酒用  

●1000枚単位で販売します。
●サイズは2種類。大(1.8リットル、720ml壜用)と小(300ml、180ml壜用)


DK-KS-01 DK-KS-02 DK-KS-03 DK-KS-04
冷やして旨い酒

冷やして旨い酒 小

燗して旨い酒 大 燗して旨い酒 小
       
DK-KS-05 DK-KS-06 DK-KS-07 DK-KS-08
ひやおろしA ひやおろしA 小 ひやおろしB 大 ひやおろしB 小
       
DK-KS-09 DK-KS-10 DK-KS-11 DK-KS-12
生酛造り 大 純米吟醸 大 吟醸酒 大 金賞受賞蔵 大
終売しました
       
DK-KS-13 DK-KS-14 DK-KS-15 DK-KS-16
金賞受賞 大 「びん燗火入れ」
のお酒です
にごり酒 新酒しぼりたて
       
DK-KS-17 DK-KS-18 DK-KS-19 DK-KS-20
迎春 大 迎春(金箔) 大 燗してうまい酒 
セミオーダー仕様
無地
       
  POP TOP